11. juni 2013
0 kommentarer
Plan for omdannelse af Galten Midtby

Se Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby

Oplæg til

Plan for omdannelse af Galten Midtby

1. Baggrund

Som følge af Budgetaftalen 2013 er der over tre år afsat 4 mio. kr. til fornyelse og renoveringer af Galten Bymidte. På baggrund af denne bevilling har administrationen i Skanderborg Kommune nedsat en arbejdsgruppe, som har til formål at koordinere byomdannelsesprojekter i Galten Midtby samt at sikre optimering af resurseanvendelse, så Galten Midtby for mest mulig byomdannelse for byrådets bevilling.

Dette arbejde konkret har udmøntet sig i

– kortlægning af relevante

interessenter,

idéer,

planer og

projekter, samt

– udkast til tids- og handlingsplan for byomdannelse i Galten Midtby.

Kortlægning og udkast til tids- og handlingsplan er beskrevet i det følgende.

2. Kortlægning

2.1. Interessenter

Følgende interessenter har været inddraget i kortlægningen af eksisterende projekter og projektidéer, samt opstilling af udkast til mål:

– Projektforum Galten-Skovby (PGS)

– Galten Markedsføringsforening (GMF)

– Skanderborg Kommune, Administrationen, særligt Vej & Trafik, Kultur, Borgere & Planlægning samt Natur & Miljø

Interessenterne er udvalgt på baggrund af Kultur, Borgere & Planlægnings eksisterende netværk af foreninger og grupper i Galten-Skovby, samt gennem en intern forespørgsel i Teknik & Miljø. Da der de sidste år har været en del interessentinddragelse i Galten-Skovby, er det vurderet, at disse interessenter var dækkende at inddrage i den afklarende fase.

2.2. Projekter, planer og idéer

I det følgende beskrives de projekter, planer og idéer, som er kortlagt gennem inddragelse af interessenterne, beskrevet i afsnit 2.1.

2.2.1. Eksisterende projekter og planer

Projektforum Galten-Skovby har følgende konkrete projekt for Galten Midtby: MLP / 2013.05.28

Stiboulevard Stiboulevarden er en kombineret supercykelsti og rekreativ forbindelse øst-vest gennem Galten-Skovby. Projektet er beskrevet på http://www.galtenskovby.dk/projekter/stisystemer/

Skanderborg Kommune har følgende konkrete projekter og planer for Galten Midtby:

Trafiksikkerhedsplan Trafiksikre skoleveje som der arbejdes på nu og generel trafiksikkerhed. Der ligger lidt ønsker fra området. Trafiksikkerhedsplanen ligger på nettet og skal revideres snart.

Renovering af kloaker på Porskjærvej Planer fra Forsyningens side om renovering af nogle gamle kloaksystemer. Som minimum gælder det i Porskjærvej (sidevej til Søndergade v. Bageren). Fra kommunens side er der planlagt udlægning af nyt slidlag på samme vej m.fl.. Det er dog i skrivende stund ikke til at få et klart svar fra Forsyningen på hvornår de vil renovere Porskjærvej.

Stiplan Der er en revideret stiplan på vej. Den eksisterende findes på netgis.

Parkeringsplan

Tilgængelighedsplan

2.2.2. Projektidéer

Projektforum Galten-Skovby og Galten Markedsføringsforening er kommet med følgende projektidéer:

– Fredeliggørelse af Galten Midtby (PGS/GMF)

– 8-kanten ønskes nedrevet (GMF)

– Ledvogterhuset omdannes til byrum (GMF)

– Afklaring af Torvets fremtidige anvendelse: Kultur, rekreativ eller detailhandel? (PGS/GMF)

– Integration af pladsen foran biblioteket med Torvet (GMF/PGS)

– Nyt byrumsdesign af torvet (PGS/GMF)

– Øget sammenhæng mellem Torvet og Bytoften (PGS/GMF)

– Bedre sammen hæng mellem Nytorv, torvet og Søndergade (PGS/GMF)

– Forventningsafstemning omkring fremtidsplanerne fra Bymidten (PGS)

– Byport ved Præstedammen (GMF)

Administrationen i Skanderborg Kommune har følgende projektidéer, hvoraf den ene er afledt af konkret planlægning:

– Revideret detailhandelsstruktur

– Sti under Søndergade (Sikre skoleveje)

2.3. Kortlægning

Projekternes, projektidéernes og planernes fysiske omfang er forsøgt sammenfattet på Illustration 1. MLP / 2013.05.28 MLP / 2013.05.28

Illustration 1 viser, at de fleste planer, projekter og projektønsker ligger inden for Bymidten, er på Torvet, eller knytter sig til Torvet.

Den fysiske struktur, kortlagt i diagrammet kan beskrives med centrum i

Torvet, hvortil fem (potentielle) byrum er knyttet:

Ledvogterhuset

Søndergade

Nytorv

Busstationen

Bibliotekspladsen

Torvet og de 5 byrum udgør tilsammen

Bymidten.

Bymidten, Torvet og de fem byrum er det nordlige anker i

Galten Midtby, som strækker sig fra Torvet til Søndergades udløb i Århusvej/Silkeborgvej.

Kortlægningen viser, at Torvet er det geografisk vigtigste knudepunkt, hvortil mange problemstillinger og ønsker er knyttet, og der er derfor særligt vigtigt, at få undersøgt muligheder og begrænsninger i forbindelse med omdannelsen af Torvet.

2.4. Fokusområder

Ud fra de eksisterende projekter og planer samt de indsamlede projektidéer, har administrationen i Skanderborg Kommune har udpeget følgende fokusområder i forbindelse med omdannelse af Galten Midtby:

Byrum og byrumsarkitektur, herunder belægninger (fx mht. vedligeholdsomkostninger) og grøn struktur

Forbindelser, herunder stier og andre rekreative forbindelser

Trafik og parkering

Funktion og anvendelse, herunder detailhandel

Trafiksikkerhed og tilgængelighed, særligt for bløde trafikanter

Langsigtet helhedsplanlægning

Fokusområderne er de parametre, som foreslås opvejet i forbindelse med udvælgelse og konkret udførsel af byomdannelsesprojekter i Galten Midtby.

3. Handlingsplan

På baggrund af den ovenstående kortlægning er her et udkast til en handlingsplan for arbejdet med byomdannelse af Galten Midtby.

2013: Stiboulevarden, trafikforsøg og borgerinddragelse

Analyser omkring Torvet

Som beskrevet i kortlægningsafsnittet, er der behov for tid til analyse og borgerinddragelse før Bymidtens fremtid afgøres. En af de store udfordringer er afklaringen af Torvets fremtidige anvendelse. Skal der fx MLP / 2013.05.28

stadig være parkering på Torvet? Skal Torvet fastholdes som det fremtidige detailhandelscenter? Skal Torvet anvendes til kulturelle og rekreative aktiviteter fremover?

Derudover er mulighederne for medfinansiering af en omdannelse af torvet ikke undersøgt for nuværende.

På baggrund heraf foreslår administrationen, at

– der foretages en borgerinddragelsesproces i løbet af efteråret 2013, hvor fremtiden for Midtbyen, Torvet og de fem byrums fremtid drøftes og forventningerne omkring byrummenes fremtid afstemmes.

– det i 2013 afklares med Staten, hvilke muligheder der er i forhold til detailhandelsstrukturen.

– en del af midlerne for 2013 anvendes på trafikforsøg på og omkring Torvet.

– det i 2013 undersøges, hvilke muligheder for medfinansiering af byomdannelse der findes.

Stiboulevarden

Alle interessenter har i kortlægningsfasen været enige om, at Stiboulevarden er en god idé. Det vil være en gevinst for Galten-Skovby at få den vestlige del af byen tæt forbunden med den østlige ved at forbinde Østergaardsstien med stisystemerne vest for torvet. Samtidig er projektet umiddelbart realiserbart på store dele af strækningen langs Østergade og Vestergade.

På baggrund heraf foreslår administrationen, at

– Stiboulevarden opstartes ved en frigivelse af anlægsmidler som anlægsprojekt i 3. kvartal 2013 på Østergade og dele af Vestergade.

2014: Omdannelse af Torvet og prioritering af projekter

På baggrund af analyser, forsøg og borgerinddragelse i efteråret 2013 kan de konkrete byomdannelsesprojekter formuleres. Samtidig vil mulig medfinansiering være indhentet, og det samlede budget til byomdannelsesprojekter kendes.

På baggrund heraf foreslår administrationen, at

– de på baggrund analyser, forsøg og borgerinddragelse konkrete beskrevne byrumsprojekterne prioriteres politisk, og

– der træffes beslutning omkring igangsættelse af et eller flere omdannelsesprojekter.

Prioriteringen og igangsætningen foreslås foretaget i 1. kvartal 2014.