Idekatalog

PDF 

Idékatalog fra Projektgruppen vedr. grønt friluftsliv

I kraft af gruppens afsæt i et borgermøde om “byens grønne rum”, har gruppen hidtil koncentreret arbejdet med at udvikle ideer og arbejde med forslag til udvikling af dette område.

Projektgruppen har prioriteret følgende idéer øverst på ønskelisten til det fremtidige arbejde:

Østergårdsstien som “stimotorvej”

Galten-Skovby-områdets naturgivne “infrastruktur” med et vidtforgrenet sti-net tænkes videreudviklet så det kan kommer til at fremstå som et særkende for bymiljøet. Projektgruppen ser Østergårdsstien som en “stimotorvej”, der skal udgøre en hovedakse i et område fra det nye boligområde i Galten Vest til en kommende “Skovby Skoven” i Skovby Øst (se særskilt projektskitse der illustrerer hovedlinerne i stinettet inkl. de nord-syd orienterede stier).

Byudviklingen og befolkningstilvæksten i Galten-Skovby lægger op til en væsentlig udbygning af stisystemet såvel infrastrukturelt som rekreativt. Overordnet skal det være muligt at bevæge sig fra øst til vest (næsten) uden at møde en bil, og gennem etablering af grønne mødesteder, oplevelsespunkter og udendørs opholds- og samlingsrum at gøre stinettet og de grønne rum tiltrækkende for borgere i alle aldre.

Idékataloget indeholder en vifte af yderligere ideer, der knytter sig til stinettet. Der er i området stor interesse for traditionelle organiserede motionsformer, men også fritidsaktiviteter udenfor klubregi – specielt løb og cykling – er populære. Gruppen ønsker at styrke stisystemet for at imødekomme borgernes stigende ønske og behov for at motionere i smukke, grønne omgivelser. Visionen er at udbygge den
rekreative infrastruktur, og gøre det let og sjovt at komme af sted på skovtur, løbetur, gå- og cykeltur etc.

»Skovby-skoven« er et konkret projektforslag til forbedring af de rekreative muligheder i Galten-Skovby, etableret på et kommunalt ejet området i den østlige del af Skovby. Arealet, der p.t. er bortforpagtet til landbrugsdrift, har potentiale som skovrejsnings- og rekreativt område, samtidig med at dette vil beskytte væsentlige drikkevandsressourcer.

Denne idé er allerede givet som høringssvar i forhold til “Forslag til udviklings- og planstratregi 2011-2030” og er blevet integreret heri.

Den rekreative infrastruktur foreslås styrket ved, at der langs stier og på udvalgte lokaliteter etableres informative læse- og lytte-poster, hvor borgere med smartphones som medie kan læse og lytte til lokalhistoriske facts tilvejebragt i samarbejde med Galten Lokalarkiv.

Indholdet tænkes udformet som et mix af fortællinger om såvel den fjerne som nære fortid, og skal motivere børn (herunder skoleklasser) og voksne til læring på farten og til at udbrede kendskabet til den spændende lokale historie, der i et bosætnings- område befolket af talrige tilflyttere siden 1970’erne, vil være mange ubekendt.

Skovby-skoven

»Lokale historier på farten«

Grønne oplevelser i Lyngbygaard Ådal

Oplevelses- og aktivitetsrum i bymiljøet

Gentænkning af Galtens bymidte

Dalsænkningen ved Lyngbygård å, der strækker sig fra Låsby mod Århus, anbefales gjort tilgængelig i større omfang med stier ned over og langs med ådalen. Projektet skal realiseres i snævert parløb med de lodsejere, som er villige til et partnerskab og dermed indbyder til at tage denne, i vidt omfang uberørte, natur i brug som rekreativt område med vandre- og løbemuligheder.

Dette projekt er til dels en yderligere udvikling af et allerede påbegyndt stiprojekt med fugletårn, shelters m.v., der er igangsat af gode kræfter i Herskind.

I tilknytning til såvel eksiterende som nye stisystemer tænkes etableret oplevelses- og aktivitetsrum indrettet med redskaber, som opfordrer alle uanset alder til aktiviteter. Rummene skal indbyde til at gøre ophold, f.eks. med henblik på leg, undervisning og anden aktivitetet samt til at medbringe madkurven.

Projektgruppen vurderer, at det er nødvendigt, at hele byrummet i og omkring Galten Torv gentænkes. Foruden at være stærkt nedslidt og tjenlig til modernisering, har Galten Torv potentiale til at blive et grønt opholds- og oplevelsesrum med tilbud om inde- og udeaktiviteter.

Torvet bør bindes sammen med Bytoften, så midtbyens to centrale områder fremstår som en helhed, frem for opslittet som nu. Ligeledes bør en fremtidig helhedsløsning tænkes sammen med visionen om at binde en stiforbindelse fra Galten Vest sammen med Østergårdsstien (som beskrevet under “Østergårdsstien som stimotorvej”).

Gruppen vurderer problematikken vedrørende Torveområdet og bymidten af så omfattende og vital karakter, at det er hensigtsmæssigt med etablering af en særskilt projektgruppe med denne opgave som primært arbejdsfelt.

Så langt er vi kommet

Sideløbende med idéudviklingen har fokus indledningsvis været at få kortlagt hele stisystemet og få indtegnet lokalhistoriske besøgspunkter. Herefter er det hensigten at indtegne og videreudvikle gode vandre-, løbe- og cykelruter samt at identificere ”grønne rum”, hvor der kan skabes forskellige former for aktiviteter.

Næste fase starter i detail-projektgrupper med detailplanlægning, afsøgning af finansieringsgrundlag og en- delig realisering af projekterne.

Foruden ovenstående projekter, der alle er tillagt høj prioritet, tæller idékataloget tanker om bl.a. følgende projekter:

• Leg og læring i skoven (inddragelse af Smedeskoven til rekreative aktiviteter)
• Udvikling af Porskjærs Have til et attraktivt samlingspunkt
• Etablering af svømmesø i tilknytning til Skovby Nygård-udstykning (med afsæt i borgerinput)
• Etablering af lokale beboerhuse (med afsæt i borgerinput)
• Etablering af BMX-bane i Klank-området
• Projektforum på internettet hvor projekter kan starte og løbende følges, nye ideer opstå osv. osv.

Etableringen af ovenstående faciliteter vil tage afsæt i om der kan rekrutteres projekt-medlemmer til formålet.

Alle gode kræfter skal mobiliseres

Det er gruppens vision, at Galten-Skovby skal blomstre i et samspil mellem lokale foreninger, initiativrige borgere og erhvervslivet. Det skal gerne udmønte sig i en rigdom af forskellige projekter og arrangementer, der hver især og tilsammen gør Galten-Skovby til stedet ”hvor det gode liv leves”.

Visionen er, at samspillet mellem foreninger, frivillige og erhvervslivet bliver endnu tættere, således at ideer og projekter bedre kan udfolde sig til glæde for alle der bor eller har virksomhed i området.

Foreninger har i forvejen stor lokal forankring, og kan i kraft af deres organisering og medlemskontakt medvirke til at mobilisere frivillige kræfter til at løse konkrete opgaver i et projekt. Foreninger kan selv være med som den primære drivkraft i projektarbejde, og de kan hjælpe, når der skal fundraises til et projekt.

Frivillige/private ildsjæle: Der har vist sig en stor interesse fra borgerne i Galten-Skovby til at være med til at lave frivilligt arbejde. Mange vil på den ene eller den anden måde gerne give en hånd med i et projekt eller et arrangement, for på den måde at gøre gavn for lokalsamfundet. Projektgruppen forestiller sig, at frivillige kan byde ind på projekter/arrangementer, som de gerne vil være en del af. Det kan være alt lige fra fysiske opgaver, deltagelse i planlægning eller organisering, hjælp til formidling eller fundraising.

Lokale virksomheder kan i høj grad være med til at realisere lokale initiativer/projekter, og kan på den måde ”brande” Galten-Skovby som et spændende lokalsamfund, hvor det er attraktivt at bosætte sig og gøre investeringer. Firmaer kan f.eks. ”adoptere” et projekt eller et arrangement, for på den måde at synliggøre virksomheden og dens lokale forankring.
Virksomheders medarbejdere kan på forskellig vis inddrages i realiseringen af projekter/arrangementer, hvilket giver stort udbytte og eksponering for virksomheden. Tilsvarende kan lokale virksomheder levere specielle ydelser/produkter, hvormed de viser deres produkter eller ydelser frem på en ny og anderledes måde.

Projektgruppen vedr. grønt friluftsliv Februar 2012